آداب و تشریفات پذیرایی های رسمی در رستوران های 5 ستاره

تشریفات-رستورانی

آداب و تشریفات پذیرایی های رسمی

گرچه مراسم كوچك و بزرگ همگي ميبایست تشریفات مختص به خود را داشته باشند اما معمولاً مراسمي كه به موارد رسمي معین اختصاص دارند تشریفات نامیده ميشوند. این تشریفات ممكن است اجتماعي و یا سیاسي باشد . تدوین مراسم براي سفر یك مقام مهم،تنظیم برنامه هاي یك جلسه دونفره تا برگزاري یك همایش بین المللي ، تشریفات خاص خود را دارند كه با توجه به حضور و مقام و مرتبه افراد انجام ميپذیرد. دراین مقاله به آداب تشریفات پذیرایی رسمی در رستورانهای 5 ستاره رسمی می پردازیم .

 

 • بهتراست آقا و خانممیزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یكدیگر بنشینند.
 • اگـر فرد مهمی‌ میهمان بود می‌باید وی سمت راسـتخانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
 • بطوری كلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود كه هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی كنار یكدیگر قرار نگیرند.
 • زوج های متاهلباید روبروی یكدیگر و زوج نامزد باید دركنار یكدیگر بنشینند.
 • بهتر است گروههای سنی در كنار یكدیگر بنشینند به طوری كه بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.
 • غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری می‌گردد.

 

 

 • دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. ازدستمال سفره تنها برای تمـیز كردن مختصر دهان باید استفاده كرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خواستـید صندلی خود را برای مدت كوتاهی ترك كنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید كه دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه آن گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نكنید)
 • پیش از آن كـه میزبان شروع بـه صرف غذا نكرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا كرد.
 • در حین غذا بهیچ وجه نباید میز غذا را ترك كنید مگر در موارد اضطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در این هنگام عذرخواهی كنید و میز را ترك كنید.
 • اگر چیزی روی میز خواستید كه دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نكنید آن را بردارید بلكه از فردی كه به آن نزدیك است بخواهید كه آن را به شما بدهد.
 • هنگامیكه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاهبشقابتانرا به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.
 • برای بریدن و خردكردن غذا چنگال را با دست چپ و كارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را كه می‌خواهید ببرید محكم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل كنید.
 • پذیرایی-تشریفاتی-رستوران-ها
  پذیرایی-تشریفاتی-رستوران-ها

 

 • در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.
 • حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطبوع گردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز كنید.
 • اگر تكه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر كرد با عذر خواهی میز را تـرك كـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج كنید.
 • آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.
 • لقمه های كوچكبرداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نكنید.
 • هیچگاه پیش ازچشیدن غذابه آن ادویه اضافه نكـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی‌به میزبان و آشپز میباشد.
 • هیچگاهسر میز غذاسیگار نكشید.
 • هنگامی‌كه از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.
 • هنگامی‌كه در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتان را به خانه نبرید و سعی كنید غذای زیاد و گرانقیمتی سفارش ندهید.
 • در رستوران بهتر است غذایی سفارش دهید كه صرف آن با كارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی كه باید با دست خورده گردند را به موقعیتهای غیر رسمی‌اختصاص دهید.
 • هرگاه سوپ داغ بود برای خنك كردن به آن ندمید بلكه صبـر كنـیـد تـا خــودش خنك گردد. چای را نیز برای خنك شدن در نعلبكی نریزید.
 • هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نكشید بلكه از لبه قاشق سوپ را اندك اندك بنوشید.
 • هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت كمك بخواهید.
 • برای خارج كردن استخوان و یاغضروف غذارا از قاشق و یا چنگال كمك بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید.
 • غـذاهـایی را كـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تكه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراكی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های كـوچـك، شیرینی، سیب زمینی سرخ كرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.
 • اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل كنید بهتر است به دیگران نگاه كنید.
 • هیچ گـاه كـارد و چـنـگال و قـاشقی را كــه استـفاده كرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلكه آنها را روی بشقاب بگذارید.

 

 • هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلكه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.
 • اگـر قـاشـق و یـا كـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست كنید.
 • هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی كرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز كند خودتان اقدام بـه تمیز كردن لباس فرد نكنید.
 • هرگاه فردی از شما درخواست نمك و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمك را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یكی از این دو را درخواست كرده باشد.
 • پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاك كنید تا جای لك چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.
 • از واژه های “متشكرم” و “لطفا” در میز غذا بسیار استفاده كنید.
 • اگر حشره،تار موو یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نكنید بلكه مخفیانه آن را از غذایتان خارج كنید.
 • همیشه در انتهای صرف غذا از میـزبـان و یـا آشپز تشكر كرده و از غذا تعریف كنید حتی اگر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشكر كنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف كنید.
 • هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نكنید و بینی خود را تمـیـز نـكنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه كنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.
 • هنگام صرف غذا سر خود را شانه نكرده و یا با لوازم روی میز بازی نكنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نكرده و دستكش نیز دست نكنید.
 • سعی كنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاكیزه نگاه دارید.
 • هنگای كه صرف غذایتان پایان یافت بـاید كارد و چنگال خود را به صـورت اریـب و مایل روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم خواستید كه میز را برای مدت كوتاهی ترك كنید، بـاید كـارد و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران و پیشخدمت مطلع گردند كه شما به میز بازخواهید گشت.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *